Paušalni porez za obrt 2017

Paušalni porez za obrt 2017.

Paušalni porez za obrt 2017. Što je glavna novost ?

Paušalno oporezivanje je način oporezivanja pretpostavljenog dohotka i dostupno je samo obrtnicima, a poduzećima nije. Nakon otvaranja obrta potrebno je u roku osam dana zatražiti takav sustav oporezivanja u nadležnoj poreznoj ispostavi. Postupak samog otvaranja obrta je isti za sve obrte i odvojen je od načina oporezivanja. Tko to propusti zatražiti, morat će voditi poslovne knjige i plaćat će porez na utvrđeni dohodak. Oni obrtnici koji su već poslovali od lani i vodili poslovne knjige, pa su poželjeli od ove godine paušalno oporezivanje, trebali su do 15. siječnja 2017. predati zahtjeve popraćene dokumentacijom koju su im trebali pripremiti njihovi knjigovođe. Paušalni porez za obrt 2017. godine donosi važne izmjene.

Iako su do sada djelatnosti ugostiteljstva i trgovine bile izuzete od ove mogućnosti, sada je i tim djelatnostima dopušteno paušalno oporezivanje. Također, sada obrti s izdvojenim pogonima mogu biti paušalno oporezovani. Jedini uvjet koji je preostao da primici ne smiju biti veći od praga za ulazak u sustav PDV-a, a to je ove godine i dalje 230.000,00 kn. Osim dosadašnja tri razreda, sada je uveden i četvrti, koji obuhvaća primitke od 149.501,00 kn do 230.000,00 kn. Razredi zapravo određuju visinu poreza koju obrtnik plaća, a to je redom:
– razred s primicima do 85.000,00 kn: 1.530,00 kn poreza godišnje
– razred s primicima od 85.001,00 do 115.000,00 kn: 2.070,00 kn poreza godišnje
– razred s primicima od 115.001,00 do 149.000,00 kn: 2.691,00 kn poreza godišnje
– razred s primicima od 149.001,00 do 230.000,00 kn: 4.140,00 kn poreza godišnje

Porez se plaća u četiri tromjesečna obroka. Osim poreza, paušalno oporezovani obrtnik dužan je plaćati i doprinose, ali u iznosima nižim od onih što ga plaćaju obrtnici koji vode poslovne knjige. Radi se o svoti od 1.151,57 kn mjesečno. Ovako oporezovani obrtnici koji su istovremeno negdje i zaposleni, plaćaju još manje iznose doprinosa: od 2.231,00 kn za I. razred do 6.037,00 za IV. razred, godišnje. Obrtnici plaćaju i
obvezni komorski doprinos od 44,00 kn mjesečno, a članarine turističkoj zajednici plaćaju ako je njihova djelatnost na popisu obveznika.

Bez obzira na možebitne poteškoće i gubitke, navedene obaveze redovno dospijevaju i moraju se platiti. Oni koji vode poslovne knjige nemaju tih problema, jer na gubitak se ne plaća porez. Činjenica da ste u takvom sustavu oporezivanja ne oslobađa vas poštivanja ostalih propisa koji uređuju djelatnost kojom se bavite. Trgovci i ugostitelji, primjerice, imaju cijeli niz propisa koje moraju poštivati i evidencija koje moraju voditi.
Nadalje, porez na dodanu vrijednost je drugi sustav oporezivanja i vrlo često su i paušalno oporezovani obveznici plaćanja tog poreza na usluge koje steknu iz inozemstva. Kao i do sada, paušalno oporezovani mogu imati zaposlenike, u kojem slučaju su obveznici primjene svih radnopravnih propisa.

Poslovni račun ovih obrtnika dostupan je za njihove privatne ovrhe, kao i ostalim obrtnicima. Do kraja lipnja ove godine ovi obrtnici mogu izdavati račune iz bloka kojeg su ovjerili na poreznoj upravi i ti se računi smatraju fiskaliziranima. Od početka srpnja morat će provoditi postupak fiskalizacije izdavanja računa putem naplatnih uređaja u skladu s posebnim propisom. Iako podrobnija objašnjenja tek očekujemo, za pretpostaviti je da će sve račune trebati fiskalizirati izravnom vezom s poreznom upravom, jer to je jedini način da doista budu kontrolirani iznosi njihovih prometa.Od obveznih evidencija za potrebe poreza na dohodak, ovi obrtnici vode samo knjigu prometa, u koju upisuju sve svoje naplaćene račune – bez obzira na način naplate. Po isteku godine, iz te knjige deriviraju podatke u obrazac PO–SD.

Pravila koja se primjenjuju u slučaju prelaska limita u tijeku godine su ista kao i prije. Ova 2017. godina će biti specifična po tome što će biti slučajeva kada će obrtnik prijeći limit i morati izaći iz paušalnog oporezivanja, a da će od 2018. ponovo moći zatražiti takvo oporezivanje, ako ove godine ipak ne prijeđe 300.000,00 kn primitaka. Naime, već je poznato da će to biti novi limit za ulazak u sustav PDV–a.

Izvor: Makora
Autor: Zorana Mavričić – Korošec

Novi Zakon o računovodstvu 2016.

Novi Zakon o računovodstvu donesen je 03.07.2015. dok je početak njegove primjene 01.01.2016., osim čl.7.st.4 koji se odnosi na licenciranje računovođa i stupa na snagu 01.01.2018.

Najbitnije promjene su ukratko slijedeće:

 • Uveden je novi pojam „subjekt od javnog interesa“ koji predstavlja poduzetnika koji je osnovan sukladno propisima RH i čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište bilo koje države članice EU, zatim sve kreditne institucije i institucije za elektronički novac, društva osiguranja, leasing društva, društva za upravljanje investicijskim i mirovinskim fondovima te druge subjekte od javnog interesa prema odluci Vlade RH.
 • Uvedena je nova kategorizacija poduzetnika na:
  • Mikro (ne prelaze 2 od 3 sljedeća uvjeta – ukupna aktiva 2.600.000,00 kn, prihod 5.200.000,00 kn i prosječan broj zaposlenih tijekom posl. godine 10 radnika)
  • Male (oni koji nisu mikro i ne prelaze 2 od 3 sljedeća uvjeta – ukupna aktiva 30.000.000,00 kn, prihod 60.000.000,00 kn i prosječan broj zaposlenih tijekom posl.godine 50 radnika)
  • Srednje (oni koji nisu mali ni mikro i ne prelaze 2 od 3 sljedeća uvjeta – ukup. aktiva 150.000.000,00 kn, prihod 300.000.000,00 kn i prosječan broj zaposlenih tijekom posl. godine 250 radnika)
  • Velike (su oni koji prelaze 2 od 3 uvjeta za srednje poduzetnike)
 • Uvodi se licenciranje poduzetnika/fizičkih osoba koji se bave poslovima vođenja poslovnih knjiga za druge (vanjsko računovodstvo/knjigovodstvo) i ta odredba stupa na snagu 01.01.2018.godine.
 • Navedeno licenciranje se znači uvodi samo za vanjsko računovodstvo, dok će zaposlenici koji obavljaju računovodstvene poslove kod svog poslodavca (interno računovodstvo) moći to raditi bez pribavljanja licence.
 • Uveden je sadržaj knjigovodstvene isprave koja mora imati sljedeće:
  • Naziv i broj knjigovodstvene isprave
  • Opis sadržaja poslovnog događaja i identifikaciju sudionika poslovnog događaja koja sadržava njihov naziv ili ime i prezime te sjedište i adresu
  • Novčani iznos ili cijenu po mjernoj jedinici s obračunom ukupnog iznosa
  • Datum poslovnog događaja ako nije isti kao datum izdavanja
  • Datum izdavanja knjigovodstvene isprave
  • Potpis osobe odgovorne za poslovni događaj osim ako je isprava sastavljena na način koji uređuju porezni propisi te sadrži ime i prezime osobe koja je odgovorna za njeno izdavanje
  • Potpis odgovorne osobe za kontrolu vjerodstojnosti isprave prije koja će prije unosa podataka iz knjigovodstvene isprave u poslovne knjige, provjeriti ispravnost i potpunost knjigovodstvene isprave te istu potpisati odnosno odobriti na način iz kojeg se jednoznačno može utvrditi njezin identitet
 • Uvedeni su novi rokovi čuvanja knjigovodstvenih isprava i poslovnih knjiga a oni su:
  • Trajno – za isplatne liste i analitičku evidenciju o plaćama
  • Najmanje 11 godina – isprave na temlju kojih su podaci uneseni u dnevnik i glavnu knjigu, te sami dnevnik i glavnu knjigu
  • Najmanje 11 godina – isprave na temlju kojih su podaci uneseni u pomoćne knjige, te same pomoćne knjige
 • Uvodi se novi jedinstveni okvirni kontni plan koji obuhvaća razrede i skupine konta te sintetička konta koja se primjenjuju u svrhu bilježenja knjigovodstvenih promjena, ukljućujući i njihove numeričke i slovne oznake. Taj jedinstveni i okvirni kontni plan donosi i mijenja Odbor za standarde financijskog izvještavanja svojom odlukom te ga objavljuje u Narodnim novinama.
 • Prema novom zakonu društva u likvidaciji sastavljaju i godišnje financijske izvještaje od dana početka likvidacije do dana završetka likvidacije
 • Novost je i potpisivanje godišnjih financijskih izvještaja. Prema novom zakonu godišnje izvještaje moraju potpisati i predsjednik uprave i svi članovi uprave (direktori), odnosno svi izvršni direktori. Kod onih polsovnih subjekata koji nemaju upravu, odnosno izvršne direktore godišnje financijske izvještaje potpisuju osobe ovlaštene za njihovo zastupanje.
 • Obvezi revizije prema novom zakonu podliježu:
  • Godišnji odvojeni i konsolidirani financijski izvještaji subjekata od javnog interesa te velikih i srednjih poduzetnika koji nisu subjekti od javnog interesa
  • Godišnji odvojeni i konsolidirani financijski izvještaji dioničkih, komanditnih i društava s ograničenom odgovornošću čiji odvojeni, odnosno konsolidirani podaci u godini koja prethodi reviziji prelaze pokazatelje u 2 od 3 sljedeća uvjeta:
   • Iznos ukupne aktive 15.000.000,00 kn
   • Iznos prihoda 30.000.000,00 kn
   • Prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 25
  • Ako subjekti nisu obveznici revizije sukladno 2 navedena slučaja, obvezi revizije podliježu i odvojeni i konsolidirani god.financ.izvještaji poduzetnika koji su podnjeli zahtjeva za uvrštavanje svojih vrijednosnih papira na uređeno tržište.
 • Izmjenjeni su rokovi predaje godišnjih financijskih izvještaja za potrebe statistike i javne objave, od 01.01.2016 oni su:
  • Rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja za potrebe javne objave je 4 mjeseca od zadnjeg dana poslovne godine
  • Rok za predaju konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja za potrebe javne objave je 9 mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine
  • Rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja za potrebe statistike je 30.04. tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu
 • Novost je i uvođenje novčenih kazni za poduzetnike koji nisu Fini dostavili financ.izvještaje za potrebe statistike i javne objave, i to od 10.000,00 – 100.000,00 kn za poduzetnike i 5.000,00 kn do 20.000,00 kn za odgovornu osobu.
 • Što se tiče ispravka predanih godišnjih financijskih izvještaja, u novom zakonu je od sada definirano da kada poduzetnici utvrde da su u značajnoj mjeri, godišnji financijski izvještaji koje su već predali, pogrešni te ih odluče promijeniti, dužni su o tome dostaviti obavijest radi javne objave istih, te u razumnom roku dostaviti promijenjene izvještaje zajedno sa revizorskim izvješćem ako su obveznici revizije.

Izvor: EXCLUSIVE KONTO

Kako povećati prodaju

Kako povećati prodaju kroz poslovanje i marketing ? Bilo da želimo povećati prodaju svojih usluga, proizvoda, privući više birača na izborima, ili jednostavno unaprijediti svoje prodajne vještine. Najbrži i najefikasniji pristup temelji se na provođenju strategije koju su prethodno usavršile druge organizacije. Danas su navike kupaca bitno drugačije nego prije pet ili više godina. Sve više se služe internetom u potrazi za informacijama o željenim proizvodima i uslugama. Zato se ponuđač treba prilagoditi navikama kupaca koji tragaju za uslugama i proizvodima. Može se reći, potrebna je planirana strategija nastupa na tržištu, prezentacija usluga i proizvoda sukladna današnjim navikama potrošača.

Marketing strategija se najlakše provodi vlastitim internet stranicama: korisni sadržaji kao što su video, fotografije, PDF katalozi i slično u kombinaciji s tekstom koji sadrži ključne pojmove. Internet stranica je 24 sata dnevno u funkciji privlačenja novih kupaca. Izrada uspješne internet stranice u pogledu povećanja prodaje jest temelj internet marketinga tvrtke. Strategija marketinga provodi se prema načelima uspjeha svjetskih kompanija čije je djelovanje analizirano do detalja, a njihovi poslovni rezultati svjedoče o ispravno odabranom putu. Uspjeh u poslovanju može biti slučajan, ali onda ne garantira ponavljanje.

Koje značajke mora imati internet stranica da osigura povećanje prodaje kroz internet marketing ?

 

Izrada internet stranica

Izrada internet stranica

Izrada internet stranica može se usporediti s gradnjom nekog objekta, automobila ili broda. Zahtjevi za dobrim izgledom i funkcionalnošću su podjednako važni. Internet stranice tvrtke ili organizacije osim općeg predstavljanja i prezentacije usluga i proizvoda, moraju odigrati ulogu unapređivača prodaje. Vaša internet stranica je 24 sata dnevno Vaš komercijalist, stvara prvi dojam novom potencijalnom kupcu, privlači ga i nagovara na pregled sadržaja.

Značajke internet stranice koja utječe na povećanje prodaje:

 • Moderan izgled, privlačnost, lakoća navigacije, koristan sadržaj
 • Responzivne internet stranice prilagodljive svim uređajima
 • SEO optimalizacija za internet pretraživače
 • Google Analytics za analizu posjećenosti
 • CMS za upravljanje sadržajem stranice ( video, fotografije, tekstovi, objave, PDF )
 • Baze podataka. blog, e-knjige, newsletter
 • Povezanost sa društvenim mrežama: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, …
 • Dvosmjerna komunikacija s potencijalnim kupcima
 • Jasna, jezgrovita, nedvosmislena poruka
3d modeliranje

3D modeliranje

3d modeliranje je proces izrade trodimenzionalnih virtualnih objekata koji mogu nastati skeniranjem ili modeliranjem, tj. digitalnim definiranjem pomoću softwarea. Metoda koju koristimo ovisi o stupnju točnosti koju želimo postići te o namjeni općenito. Sve dobijene modele možemo naknadno obrađivati u nekom od predviđenih programa, npr: Meshlab. 3d modeli se mogu koristiti u razne svrhe na web stranicama ili u 3d video animacijama. Mogu se printati pomoću 3d printera, mjeriti, koristiti u raznim simulacijskim programima za različite namjene: prezentacija, promocija, vizualizacija, ….

Galerija: Video simulacije i 3D model

Paušalno oporezivanje obrta

Paušalno oporezivanje obrta

Paušalno oporezivanje obrta koji nije bio aktivan u cijeloj kalendarskoj godini ovisi o broju mjeseci rada i ukupnim primitcima za to vrijeme. Primjer: ako smo obrt otvorili ili aktivirali dana 01.08.2015. on će do kraja kalendarske godine raditi ukuno 5 mjeseci. U prvom redu tablice pod brojem 5 nalazimo tri moguća maksimalna iznosa primitaka koje smo ukupno smjeli ostvariti u tih 5 mjeseci da bismo mogli biti razvrstani u jedan od tri dohodovna razreda za paušalno oporezivanje obrta. Ako su svi naši primitci zbrojeni ukupno u tih 5 mjeseci do 35.415,00 kuna ili manji ( uključujući i 0,00 kuna ) bit ćemo razvrstani u razred primitaka do 85.000,00 kuna, te platiti paušalni porez od 1.530,00 kuna + pripadajući prirez ( npr: 153,00 kune za grad Split ). Ukoliko su svi naši primitci zbrojeni ukupno u 5 mjeseci do 47.915,00 kuna ili manji ( a veći od 35.415,00 ) razvrstajemo se u drugi dohodovni razred, te plaćamo 2.070,00 kuna paušalni porez + pripadajući prirez ( npr: 207,00 kuna grad Split ). Analogno tome, ako zbrojimo sve naše primitke u 5 mjeseci rada obrta a oni su do 62.290,00 kuna ili manji ( a veći od 47.915,00 kuna ) razvrstavamo se u treći dohodovni razred i plaćamo 2.691,00 kunu paušalni porez + pripadajući prirez ( npr: 269,10 kuna za grad Split ). Tablica prikazuje maksimalno dopuštene ukupne primitke za određen broj mjeseci rada :

Pausalno oporezivanje

Izvor: Narodne Novine - PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PAUŠALNOM OPOREZIVANJU SAMOSTALNIH DJELATNOSTI

kvaliteta

Što je kvaliteta ?

Kvaliteta je stupanj do kojeg smo ostvarili zahtjeve našeg kupca ili klijenta. Primjer: kad dođemo u restoran, nakon pozdrava, konobar nas pita što bismo željeli naručiti, stvarajući tako popis naših zahtjeva na koji će on ( kao predstavnik uprave restorana ) odgovoriti. Ili kad sudjelujemo u raznim anketama o proizvodima i uslugama, dajući svoje mišljenje i ocjene. Zato je cilj svake organizacije ili tvrtke postići što veći stupanj zadovoljavanja zahtjeva kupaca, sustavno pratiti i mjeriti aktivnosti i procese vezane za proizvode i usluge,  a samim time direktno utjecati na povećanje prihoda i prodaje kroz uzročno - posljedičnu vezu.